Kiếm Tiền Từ Việc Xuất Bản - Biến Tri Thức Thành Tài Sản
Boost writing productivity in ghost with the PARA Method

Viết blog trên ghost hiệu quả hơn với phương pháp PARA

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho các nhà văn cách tích hợp Phương pháp PARA trực tiếp vào bảng điều khiển ghost, giúp tăng năng suất và hiệu quả trong việc tạo nội dung.

Cường Trần

Tặng!

Phương pháp PARA nhằm tối ưu hóa năng suất làm việc và tạo điều kiện quản lý kiến thức hiệu quả. Phương pháp này giúp chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn và dễ dàng hoàn thành.

Ngoài ra, nó cung cấp một cấu trúc để tổ chức và lưu trữ thông tin, giúp dễ dàng truy cập vào sau này.

Chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp PARA để chia nhỏ và tổ chức blog của chúng ta. Bằng cách sắp xếp và lưu trữ các bài viết này một cách có hệ thống. Điều này giúp tăng năng suất và giảm căng thẳng trong quá trình viết.

Phương pháp PARA là gì?


Phương pháp PARA là một khung tổ chức được phát triển bởi Tiago Forte. Nó cung cấp một phương pháp hệ thống để quản lý thông tin và tăng năng suất. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về mỗi thành phần của phương pháp PARA:

  1. Projects (Dự án): Đây là các bài viết mà bạn đang làm việc. Bạn ưu tiên hoàn thành trong thời gian cụ thể.
  2. Areas (Lĩnh vực): Đây là nơi bạn lưu các bài viết "khó" cần thời gian nghiên cứu thêm và bạn mong muốn xuất bản nó, nhưng không có thời gian hoàn thành cụ thể.
  3. Resources (Tài nguyên): Đây là các nguồn tài nguyên liên quan đến các bài viết của bạn hoặc ngách của bạn. Các liên kết đến các tài liệu tham khảo như sách, trang web, hoặc công cụ hỗ trợ.
  4. Archives (Lưu trữ): Đây là nơi lưu trữ các bài viết mà bạn thấy không còn phù hợp với ngách của bạn hoặc bạn nghĩ tạm thời không phù hợp ở thời điểm hiện tại.
The PARA Method Explained
The PARA Method Explained

Nếu bạn tìm hiểu sâu hơn về phương pháp PARA hãy tham khảo liên kết bên dưới:

The PARA Method
Try the simple system for organizing your digital life in seconds. Stop wasting time looking for information and gain greater focus on what matters most.

Tạo phương pháp PARA cho ghost Dashboard