Bạn cần làm mới (refresh) trình duyệt khi tạo tự động form mới hoặc muốn chỉnh sửa URL. Dùng HTML block để thêm form vừa tạo xong vào trang hay bất kỳ bài viết nào.

Thêm Anti-spam cho form (Lựa chọn)

Thêm code block trước nút Đăng Ký

<form action="" method="POST" class="form-general">
  ...
  <div class="cf-turnstile" data-sitekey="[SITE KEY]" data-callback="javascriptCallback"></div>
  <script src="https://challenges.cloudflare.com/turnstile/v0/api.js?onload=onloadTurnstileCallback" defer></script>
  <button class="my-4 btn" type="submit">Đăng Ký</button>
</form>

Cloudflare Turnstile

<div class="cf-turnstile" data-sitekey="[SITE KEY]" data-callback="javascriptCallback"></div>
<script src="https://challenges.cloudflare.com/turnstile/v0/api.js?onload=onloadTurnstileCallback" defer></script>

Thay Cloudflare Turnstile [SITE KEY] của bạn.

Google reCapcha

<div class="g-recaptcha" data-sitekey="[SITE KEY]" data-callback="javascriptCallback"></div>
<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>

Thay reCapcha site key [SITE KEY] của bạn.


Xem phiên bản tiếng en